Nahajate se tukaj

Splošni pogoji nagradne igre AEOLUS Polo Majčka

Organizator nagradne igre je Famm Commerce, d.o.o., Obrtna cona 10a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: organizator), ki podeljuje nagrade iz nagradnega sklada. Nagradna igra poteka: od 21.3.2018 do 28.3.2018.  

1. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri Famm Commerce, d.o.o. (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci, ki so polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. Način sodelovanja

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre od 21.3.2018 do 28.3.2018 izpolnijo navodila na spletni strani Facebook Aeolus Slovenija (objava slike/videa, oznaka #hashtag). V nagradni igri se upoštevajo vsi udeleženci, ki so v določenem roku izpolnili vse navedene zahteve.

Z izpolnitvijo pogojev za sodelovanje v nagradni igri na Facebook spletni strani, se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni Facebook strani organizatorja v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

3. Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal glavno nagrado Aeolus Polo Majčka

V žrebanju sodelujejo udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri in izpolnjujejo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Žrebanje nagrade bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, v prostorih organizatorja, in sicer 29.3.2018. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki bodo v času nagradne igre izpolnili zahteve na Facebook Aeolus Slovenija spletni strani.

4. Žrebanje

Žrebanje bo izvedeno 29.3.2018. V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči v času trajanja nagradne igre od 21.3.2018 do 28.3.2018, ki so pravilno izpolnili vse navedene zahteve. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo enkrat, ne glede na število ponovljenih zahtev. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, če izžrebani izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji nagradne igre.V te namene bo izžrebanih 5 rezervnih nagrajencev.

5. Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec se z imenom in priimkom objavi na Facebook spletni strani Aeolus Slovenija, dodatno pa bo obveščen preko zasebnega sporočila na Facebook strani. Nagrajenec bo objavljen v roku 4 delovnih dni po izvedenem žrebanju. Če se nagrajenec na objavo na spletni strani ali zasebno sporočilo ne bo odzval v roku 2 delovnih dni, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne nagrajence po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovo ime in priimek objavita na spletni strani organizatorja Facebook Aeolus Slovenija. Organizator bo nagrado izžrebanemu nagrajencu predal, po dogovoru nagrajenca in organizatorja v času, ki ustreza obema, v svoji poslovalnici Obrtna cona 10a, Logatec, ali po pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval organizatorju, po objavi zmage. Ob prevzemu nagrade se nagrajenec identificira z veljavnim osebnim dokumentom. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade (npr. če nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem času in kraju), izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

6. Davčne obveznosti

Organizator bo za vse nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec, ki bo prejel katero od teh nagrad, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec soglaša, da se navedeni podatki lahko obdelujejo za namen prilagoditve ponudbe posameznim uporabnikom in za namen izboljšanja ponudbe in kakovosti storitev družbe Famm Commerce d.o.o. ter da mu lahko družba Famm Commerce d.o.o. pošilja osebno prilagojena

obvestila o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, kot izhaja iz teh pravil preko pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih klicev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z zakonom, in sicer pisno na naslov organizatorja: Famm Commerce d.o.o., Obrtna cona 10a, 1370 Logatec.

8. Končne določbe

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. Pravila nagradne igre pričnejo veljati 21.3.2018 in so dostopna na spletni strani www.aeolus-gume.eu

Famm Commerce d.o.o.

Obrtna cona 10a

1370 Logatec

O nas

Boniteta fammFamm Co. d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10a
1370 Logatec
www.fammco.si
[email protected]

Nagradna igra

Splošni pogoji nagradne igre AEOLUS PowerBank